Hau­taus­toi­mis­to­jen pal­ve­lut

Kuolema koskettaa joskus meitä kaikkia. Varsinkin läheisen ihmisen kuolema on aina järkytys. Surunkin keskellä on ryhdyttävä käytännön toimiin vainajan hautaamiseksi. Helpointa on ottaa yhteyttä hautaustoimistoon, joka huolehtii omaisten pyynnöstä kaikista hautaukseen liittyvistä asioista. Hautaustoimistoista saa myös tukea ja apua kaikkiin hautausta koskeviin kysymyksiin. Lähimmän hautaustoimiston yhteystiedot löytyvät Etsi hautaustoimisto -sivulta.

Voitte vapaasti valita haluamanne hautaustoimiston, riippumatta siitä, mikä taho on kuljettanut vainajan esimerkiksi hoitolaitoksesta terveyskeskukseen tai muussa yhteydessä. Hautaustoimiston ei myöskään tarvitse sijaita vainajan kotipaikkakunnalla.

Suosittelemme ottamaan hautaustoimistoon yhteyden asiointiajan varaamiseksi. Näin voitte sopia hautausjärjestelyistä teille varattuna ja parhaiten sopivana ajankohtana, sekä vältytte mahdolliselta odotukselta. Asiointiajan varaamisen voi tehdä myös virka-ajan ulkopuolella, useimpien jäsenliikkeidemme puhelinpäivystys ja neuvontapalvelu palvelee aina.

Hautaus ja muistotilaisuus

Hautaus tapahtuu vainajan uskontokunnan tai elämänkatsomuksen ja omaisten toiveiden mukaisesti. Vainaja on myös voinut eläessään antaa ohjeita hautaustaan varten. Hautauksen ennakkosuunnittelusta löydät lisää tietoa täältä.

Omaisten niin toivoessa hautaustoimisto ottaa yhteyden seurakuntaan ja varaa siunaustilaisuutta varten kappelin tai kirkon, sopii papin kanssa siunausajan, varaa hautapaikan ja sopii muut hautaamiseen ja hautajaisiin liittyvät yksityiskohdat.

Vainaja haudataan tai tuhkataan arkussa. Vainajan tuhka haudataan yleensä uurnassa hautausmaahan tai sirotellaan muistolehtoon. Maa- tai vesialueen omistajan luvalla tuhkan voi haudata tai sirotella luontoon. Arkku ja tarvittaessa uurna hankitaan hautaustoimistosta. Hautaustoimisto hankkii myös tarvittavat luvat. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuun laittamisesta sekä kuljettamisesta. Omaiset voivat halutessaan olla mukana siirtämässä vainajaa. Siirron yhteydessä voidaan pitää lyhyt saattohartaus.

Hautaustoimistosta saa neuvoja siunaustilaisuuden tai jäähyväishetken ja muistotilaisuuden ohjelman suunnittelussa. Ennen siunausta omaiset keskustelevat siunauksen suorittavan papin kanssa, jolloin he sopivat myös tilaisuudessa laulettavista virsistä. Siunaustilaisuuden muusta musiikista keskustellaan kanttorin kanssa.

Hautaustoimistosta voi tilata myös arkun kukkakoristeen ja omaisten kukkatervehdykset sekä kappelin ja muistotilaisuuspaikan koristelun sekä muistotilaisuuden tarjoilun.

Hautajaisten jälkeen

Hautaustoimistot auttavat myös haudalle tulevan muistomerkin suunnittelussa ja hankinnassa tai huolehtivat olemassa olevan hautakiven kaiverruttamisesta.

Hautaustoimistot tekevät perunkirjoituksia sekä neuvovat perunkirjoitusasioissa. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, josta selviää kuolinpesän tilanne perittävän kuolinpäivänä. Selvitettäviä tietoja ovat mm. pesänosakkaat, perittävän, lesken, perillisten ja testamentin saajien henkilö- ja yhteystiedot,  kuolinpesän omaisuus ja velat sekä katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta lähtien. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitukseen voi hakea perustellusta syystä jatkoaikaa Verohallinnolta. Perukirja toimitetaan Verohallinnolle.