Suo­men Hau­taus­toi­mis­to­jen Liit­to ry:n stra­te­gia 2030

Missio:
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry on hautausalan parhaiden asiantuntijoiden yhteenliittymä sekä merkittävä ja näkyvä taho hautausalan toimijoiden yhteistyön kehittämisessä. Liitto tukee jäsentensä ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä säännöllisellä koulutuksella ja edunvalvonnalla. Liiton tavoitteena on varmistaa omaisten mahdollisuus saada laadukasta hautauspalvelua sekä tasa-arvoista kohtelua eri viranomaisilta edistämällä hautaustoimistojen ammattitaitoa ja sujuvaa viranomaisyhteistyötä.

Visio:
Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry edustaa yli 200 jäsenyritystä, jotka tarjoavat omaisille laadukkaita hautauspalveluita. Suomessa on akkreditoitu taho, joka auktorisoi hautaustoimistoja, jotka haluavat erottautua muista ja osoittaa omaisille toimivansa hautausalan eurooppalaisen standardin mukaan sekä olevansa sitoutuneita ammattitaitonsa ylläpitämiseen.

Arvot:
Suomen Hautaustoimistojen Liiton arvot ovat:
– inhimillisyys
– eettisyys
– asiantuntemus.
Arvot ohjaavat toimintaa liiton sääntöjen mukaisissa tarkoituksissa:
Inhimillisyys. Yhdessä toimien vaalimme suomalaista hautauskulttuuria, jossa vainajan persoona, elämä ja arvot sekä omaiset otetaan huomioon myös ulkoisten hautajaistapojen muuttuessa. Muodostamme yhdyssiteen jäsenyritystemme välille arvostavan, kunnioittavan ja hienotunteisen yhteistyön pohjaksi.

Eettisyys. Jäsenyritystemme toimintaa ohjaavat hautausalan eurooppalaiset eettiset ohjeet ja Liiton kauppatapaohjeet. Seuraamme alan toimintatapoja ja puutumme havaittuihin epäkohtiin. Jäsenyrityksemme palvelevat omaisia kunnioittaen ja ammattitaidolla heidän tilanteensa huomioon ottaen.

Asiantuntemus. Ylläpidämme ja parannamme jäsenliikkeidemme ammattitaitoa. Teemme aktiivista yhteistyötä viranomaisten, yhteistyökumppanien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Viestimme aktiivisesti hautausalaa koskevista asioista ja julkaisemme Liiton äänenkannattajaa Tiimalasi-lehteä.

Arvomme edellyttävät sitä, että kehitämme jäsentemme ammattitaitoa sekä Liiton toimintaa alan parhaaksi. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme koulutuksia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä seuraamme alaa koskevaa lainvalmistelutyötä ja annamme tarvittaessa sitä koskevia lausuntoja. Teemme aloitteita ja annamme julkilausumia, osallistumme hautausalan kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja tuotamme jäsenten käyttöön erilaisia liittotuotteita ja palveluita.