Döden berör oss alla i något skede av livet. Det innebär alltid en chock när en anhörig avlider. Mitt i den svåra sorgen är man tvungen att vidta praktiska åtgärder för att begrava den avlidne. Det enklaste sättet är att kontakta en begravningsbyrå, som på uppdrag av de anhöriga tar hand om alla ärenden i anslutning till begravningen. Begravningsbyrån ger också stöd och hjälp i alla frågor som rör begravningen. Kontaktuppgifterna till närmaste begravningsbyrå hittar du på sidan Hitta begravningsbyrå.

Anvisningar inför begravning

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf har tagit fram denna anvisning för den avlidnes anhöriga. Den kan skrivas ut via länken nedan. Anvisningen kan beställas kostnadsfritt från adressen info[at]hautaustoimistojenliitto.fi.

Anvisningar inför begravning

Begravningen och minnesstunden

Begravningen sker i enlighet med den avlidnes religion eller livsåskådning och de anhörigas önskemål. Medan den avlidne personen ännu levde kan han/hon ha gett anvisningar angående sin begravning. Information om förhandsplaneringen av begravningen finns här.

På de anhörigas begäran kan begravningsbyrå kontakta församlingen och reservera kapell eller kyrka för välsignelsetillställningen, avtala med prästen om tidpunkten för välsignandet, reservera gravplats och avtala om alla andra detaljer i anslutning till begravningen och jordfästningen.

Den avlidne begravas eller kremeras i kistan. Askan från den avlidne begravas vanligen i urnan som nedsänks på gravgåden, alternativt kan askan spridas ut i minneslunden. Med mark- eller vattenägarens tillstånd kan askan begravas eller spridas ut i naturen. Kistan och vid behov urnan, anskaffas från begravningsbyrån. Begravningsbyrån anhåller också om alla nödvändiga tillstånd. Begravningsbyrån tar om den avlidnes påklädning, kistläggning och transporter. De anhöriga kan också, om de så önskar, delta i förflyttningen av den avlidne. I samband med förflyttningen kan man hålla en kort andaktsstund.

Begravningsbyrån kan stå till tjänst med råd gällande planeringen av programmet för välsignelsetillställningen eller avskedsstunden och minnesstunden. Innan välsignandet diskuterar de anhöriga med prästen som förrättar välsignelsen, samtidigt bestämmer man vilka psalmer som ska sjungas på tillställningen. Ångående den övriga musiken som spelas under välsignelsetillställningen, diskuterar man med kantorn.

Från begravningsbyrån kan man även beställa blomdekorationen till kistan och de anhörigas blomsterhälsningar samt dekorationerna för kapellet och lokalen för minnesstunden, samt också serveringen under minnesstunden.

Efter begravningen

Begravningsbyråerna hjälper också till med planeringen och anskaffningen av minnesmärket för graven, eller ombesörjer att den befintliga gravstenen graveras.

Begravningsbyråerna hjälper och ger råd gällande ordnandet av bouppteckning. Vid bouppteckningen uppgörs bouppteckningsinstrumentet, från vilket situationen i dödsboet på dödsdagen framgår. Uppgifter som bör framgå ur bouppteckningsinstrumentet är bl.a. testamentsgivarens, änkans, arvingarna och testamentstagarnas person- och kontaktuppgifter samt dödsboets förmögenhet och skulder. Bouppteckningen bör ske inom tre månader från dödsdagen.