En kort historik

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf grundades år 1942 med namnet Suomen Hautaustoimistojen omistajien yhdistys r.y. De första verksamhetsåren under slutet av krigstiden och under depressionen var svåra år för förbundet och verksamheten inskränkte sig till materialanskaffning. Det behövdes inköpstillstånd för allt material som skulle anskaffas, och föreningen distribuerade materialen till begravningsbyråerna i hela landet. När materialbristen småningom lättade och inköpsbegränsningarna successivt avskaffades, kunde förbundet inrikta verksamheten på lobbyverksamhet och på utvecklingen av medlemmarnas yrkeskunnighet och -etik.

Förbundet har ständigt utbildat sina medlemmar. Under de första åren var utbildningen koncentrerad till skolning i beklädnad av kistor. I takt med att samhället har förändrats och urbaniseringen har ökat, har begravningsbyråerna i allt större utsträckning blivit betjänande byråer. Samtidigt förändrades utbilningen som förbundet tillhandahöll sina medlemmar. Yrkesexamen för begravningsbyråernas affärsidkare (HTLH) kom till, vilken många av förbundets medlemmar avlade.

Det första numret av förbundets medlemstidning Tiimalasi utkom år 1950. Tidningen fungerar fortfarande som den sammanbindande länken mellan begravningsbyråföretagarna och den strävar till att bevara begravningskulturen.