Ni har drabbats av sorg. Trots sorgen och saknaden är det ändå vissa praktiska saker som ni behöver ta itu med. Vänd er till den begravningsbyrå ni önskar anlita eller den avlidnes hemförsamling. Begravningsbyrån behöver inte ligga i den avlidnes hemkommun. Sjukhuspersonal, polis eller annan myndighet har inte rätt att rekommendera någon specifik begravningsbyrå.

Arrangerandet av begravningen kan påbörjas genast efter att personen har avlidit.

Begravningstillstånd

Den behandlande läkaren skriver ett begravningstillstånd, om dödsorsaken inte behöver utredas närmare. I annat fall skrivs begravningstillstånd efter att vidare undersökningar har gjorts.

De praktiska arrangemangen inför begravningen kan påbörjas innan begravningstillståndet utfärdats

Eventuella undersökningar för utredning av dödsorsaken

Medicinsk utredning av dödsorsak För medicinsk obduktion begärs samtycke av en anhörig. Om ni vill att den avlidne ska genomgå en medicinsk obduktion, bör ni omedelbart kontakta er anhörigas behandlande läkare. Sjukhuset eller hälsovårdscentralen svarar för alla kostnader som uppstår vid den medicinska obduktionen, även för eventuell transport till obduktionsplatsen.

Rättsmedicinsk utredning av dödsorsak

En rättsmedicinsk undersökning görs för att utreda dödsorsaken då det inte är känt om dödsfallet har förorsakats av sjukdom, då det har förorsakats av ett olycksfall eller en vårdåtgärd och då dödsfallet i övrigt har inträffat överraskande. Staten svarar för de kostnader som uppkommer av den rättsmedicinska undersökningen och transporten.

Begravningsarrangemangen kan påbörjas även om dödsorsaken ännu inte har utretts.

Dödsattest

Dödsattesten skrivs när dödsorsaken är utredd, vilket kan ta flera månader i anspråk. Dödsattesten behövs inte för att sköta angelägenheter hos myndigheterna.

Anmälning av dödsfall

Anmälan om dödsfallet går tjänstevägen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering i befolkningsdatasystemet, varifrån informationen går vidare till t.ex. församlingen, Folkpensionsanstalten, de flesta banker osv.

Myndighets- och bankärenden kan skötas med ämbetsbevis som fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller församlingen. Dödsattesten behövs inte.

Begraningsbyråernas etiska föreskrifter

Företagen som är medlemmar i Finlands Begravningsbyråers Förbund rf iakttar följande yrkesregler:

Arbetet på en begravningsbyrå förutsätter yrkeskunskap samt förmåga att sköta uppgifterna samvetsgrant. Detta förutsätter ett lojalt förhållande till de anhöriga.

Därför bör varje företagare
– komma ihåg den absoluta tystnadsplikten
– bemöta de sörjande familjerna med den respekt som omständigheterna kräver
– alltid minnas att begravningsbyråns ägare och anställda inte får uppföra sig så att det ger en ofördelaktig bild av dem själva eller yrkeskåren

På grund av det ovan framförda rekommenderar Finlands Begravningsbyråers Förbund rf sina medlemmar att
– visa respekt för religioner och seder hos dem som behöver tjänsterna
– utförligt och med omsorg sköta alla uppgifter som gäller dödsfall och begravning
– vara ärliga och diskreta i alla sammanhang, även i annonsering
– respektera det förtroende som hänför sig till yrket
– följa de nationella och internationella lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller fackområdet
– idka lojalt samarbete med finländska och utländska kolleger, framför allt inom det arbete och bistånd som sker inom Europa
– stödja alla de projekt som motsvarande organisationer lägger fram för att underlätta och förenkla arbetsrutinerna inom fackområde

Råd till den som ordnar begravning

Det enklaste sättet att organisera begravning är att kontakta en begravningsbyrå efter eget val. Begravningsbyrån ordnar begravningen på ett tillförlitligt och sakkunnigt sätt. Begravningsbyrån åtar sig att kontakta behövliga instanser för att ordna begravningen efter era önskemål. På begravningsbyrån bokas bl.a. tider, platser och personer som behövs för begravningen. Där väljs också kista och urna vid behov. Begravningsbyrån sköter kistläggning och nödvändig transport av den avlidne. Likaså kan man ge begravningsbyrån i uppdrag att organisera minnesstund, blommor, gravvård och ofta också bouppteckning.

Anhörigas rätt att sköta begravningsarrangemang

Bestämmelser om rätten att sköta begravningsarrangemang ingår i begravningslagen. Om den avlidne inte under sin livstid uttryckligen har önskat att en viss person skall ha hand om de arrangemang som hänför sig till gravsättning, kremering och hantering av askan, kan arrangemangen skötas av den avlidnes efterlevande make eller den person som vid tidpunkten för dödsfallet fortgående levde i gemensamt hushåll med den avlidne under äktenskapsliknande förhållanden samt de närmaste arvingarna, exempelvis barnen och syskonen. Begravningslagen innehåller också bestämmelser om att den avlidnes kropp utan dröjsmål ska begravas i en tät, för ändamålet lämplig kista eller kremeras i krematorium.

Dödsattest och begravningstillstånd

Om den avlidne har behandlats av läkare under sin sista sjukdom, skriver vanligen den behandlande läkaren ut en dödsattest och ett begravningstillstånd. Sjukhuset kan före detta be de anhöriga om tillstånd att utföra en medicinsk obduktion.

Då den avlidne under de sista sex månaderna inte har behandlats av läkare, då döden förorsakats av brott eller olycksfall eller då dödsfallet av andra orsaker har inträffat överraskande, låter dödsortens polismyndighet utföra en rättsmedicinsk utredning av dödsorsaken. Då utfärdas dödsattesten och begravningstillståndet av den läkare som har utfört obduktionen. Sjukhuset skickar anmälan om dödsfallet till registermyndigheterna. Begravningstillståndet skickas till de anhöriga eller begravningsbyrån beroende på sjukhusets praxis.

Gravplats

I allmänhet ligger gravplatsen på en kyrkogård. En överenskommelse om att använda en grav som redan är i familjens besittning kan göras på begravningsbyrån. För att få en ny gravplats behöver man inte vara församlingsmedlem, utan församlingen är skyldig att överlåta en gravplats till alla som har bott i kommunen. Den bästa informationen om övriga gravplatser får ni av församlingen eller begravningsbyrån.

Kistbegravning

Jordfästningen är i det närmaste likadan vid både kistbegravning och kremering. Efter jordfästningen bärs kistan vanligen ut ur kyrkan eller kapellet, följs av de anhöriga och sänks ner i graven. Jordfästningsorden kan även uttalas vid graven.

Kremering

Vid kremering lämnas kistan och blomsterhyllningarna vanligen i kapellet efter jordfästningen och förs till krematoriet av församlingen eller begravningsbyrån. Gravsättning av askan sker vanligen på en separat överenskommen tidpunkt. Enligt begravningslagen ska den avlidnes aska inom ett år kremeringen placeras på en plats på ett bestående sätt.

Minnesstund

Efter jordfästningen eller begravningsakten ordnas i allmänhet en minnesstund. Den kan hållas hemma, i församlingens lokaliteter eller i andra lämpliga lokaler.

Begravningskostnader

Begravningskostnaderna betalas i första hand med den avlidnes medel och från den avlidnes konto. Om den avlidne inte har egna medel för begravningen kan begravningsbidrag sökas hos socialväsendet på den avlidnes sista boningsort. Socialväsendet bekostar vanligen obligatoriska minimikostnader för begravning av den avlidne.

Bouppteckning

Begravningsbyråerna hjälper och ger råd gällande ordnandet av bouppteckning. Vid bouppteckningen uppgörs bouppteckningsinstrumentet, från vilket situationen i dödsboet på dödsdagen framgår. Uppgifter som bör framgå ur bouppteckningsinstrumentet är bl.a. testamentsgivarens, änkans, arvingarna och testamentstagarnas person- och kontaktuppgifter samt dödsboets förmögenhet och skulder. Bouppteckningen bör ske inom tre månader från dödsdagen.

Minneslista för anhöriga

Det finns mycket att ordna efter ett dödsfall. Det kan till exempel finnas behov av att kontrollera den tomma bostaden, tömma kylskåpet och sköta om eventuella husdjur. Eendom som hör till den avlidne bör hämtas från sjukhuset.

Kontakter till myndigheter
Den läkare som skriver ut begravningstillståndet skickar uppgifter om dödsfallet till registermyndigheterna för införing i befolkningsdatasystemet. Därigenom går informationen även till pensionsinrättningar och banker.

Post och direktmarknadsföring
Företag inom direktmarknadsföring får information om dödsfall genom befolkningsdatasystemet, men adressuppgifterna för direktmarknadsföring uppdateras sällan, vilket är väl värt att beakta. Det kan komma brev för direktmarknadsföring till den avlidne i månader efter dödsfallet. Om den avlidnes bostad står tom, bör posten vidarebefordras till någon anhörig. Förvaltaren av dödsboet kan, med ämbetsbetyg över den avlidne och med fullmakt av dödsboets delägare, kvitter ut den avlidnes rekommenderade försändelser.

Vad en enskild delägare i dödsboet kan sköta
En enskild delägare i dödsboet kan lämna in den avlidnes räkningar till betalning från dödsboets konto, avbryta direktdebiteringar från den avlidnes konton samt beställa handlingar för bouppteckningen och börja organisera begravningen.

Vad ämbetsbetyget behövs till
Med ämbetsbetyget sköts praktiska saker på banker, försäkringsbolag och liknande. Dödsattesten behövs inte, om det inte handlar om en instans som behöver veta dödsorsaken för den avlidne. En släktutredning behövs som bilaga till bouppteckningen. Primärt kan ärenden skötas med ett ämbetsbetyg, där personens dödsdag och eventuella dödsbodelägare framgår. Ämbetsbetyg fås lätt och behändigt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Annat som är bra att komma ihåg

Organisationer, klubbar och föreningar

Uppsägning av medlemskap är inte den enda orsaken till att man behöver kontakta de organisationer där den avlidne har varit medlem. En sammanslutning där den avlidne har varit aktivt verksam kan vilja skicka en företrädare till begravningen eller sända en blomsterhyllning eller sorgeadress till de anhöriga. Det är också möjligt att olika medlemsinsatser och andelsavgifter återbetalas till dödsboet.

Här några exempel på de vanligaste organisationerna:
fackförening
hobbyklubb
kör, musikkår
lantbrukssällskap, jaktförening
husvagnsförening
Marthaförening
idrottsförening, annan förening
andelslag
partiavdelning, veteranorganisationer
Rotary/Lions/frimurarorden

Försäkringar

Utöver olika liv-, egendoms- och sparförsäkringar finns det många olika separata försäkringar för t.ex. mobiltelefoner, datorer, tv-apparater och liknande. Vissa försäkringar är inte längre nödvändiga eller aktuella, medan det kan vara bra att överföra andra till en ny försäkringstagare.

Det är också viktigt att sköta om ansökningar om eventuella försäkringsersättningar.
livförsäkring
grupplivförsäkring
olycksfallsförsäkring
sjukkostnadsförsäkring
pensionsförsäkring
sparförsäkring
hemförsäkring
reseförsäkring

Beställningar och avtal

För att dödsboet och de anhöriga ska undgå onödiga avgifter, är det viktigt att säga upp olika abonnemang och avtal. Det kan också vara ändamålsenligt att överföra avtalet eller abonnemanget i någon anhörigs namn.
hyresavtal
el/gas
garage/bilplats
vatten/avlopp
telefon, internet
satellit- och kabel-tv.
betalningstjänst på banken
tidnings- och tidskriftsprenumerationer
måltidsservice

Finlands Begravningsbyråers Förbund rf
Förbundet Finlands Begravningsbyråers Förbund rf är en branschorganisation för cirka 300 begravningsbyråer. Förbundet är grundat 1942. Det har som syfte att värna om den finländska begravningskulturen, utveckla yrkesskickligheten och yrkesetiken bland förbundets medlemmar samt bevaka och främja allmänna och gemensamma intressen för medlemmarna.

Kopiering av guidehäftet förbjuden. Guiden kan skrivas ut för privatanvänding.

Häftet kan beställas kostnadsfritt från Finlands Begravningsbyråers Förbund rf.

info@hautaustoimistojenliitto.fi
www.hautaustoimistojenliitto.fi
tel. 040 840 9002