Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Y-tunnus 0221867-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistosihteeri, 040 840 9002, info@hautaustoimistojenliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän asiakkaan henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut palveluiden toimittamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisesti tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään yhden vuoden ajan viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tietosuojaseloste jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

Rekisterin nimi

Jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Y-tunnus 0221867-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistosihteeri, 040 840 9002, info@hautaustoimistojenliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään jäsensuhteiden hoitamista ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai hänen edustamansa yrityksen kanssa tehtyyn sopimukseen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisterinpitäjän jäsenyritysten, koejäsen yrityksien, seniorikumppaneiden ja virallisten yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja, joita ovat mm. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut jäsensuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustamansa yrityksen edustajalta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsentietoja voidaan luovuttaa jäsenlehden edustajalle lehden postittamista varten postituslistaa varten sekä projektikohtaiset nimetyille yhteiskumppaneille.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään 1 vuoden ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tietosuojaseloste markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Y-tunnus 0221867-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistosihteeri, 040 840 9002, info@hautaustoimistojenliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Tietoja kerätään rekisteröidyn suostumuksella rekisterinpitäjän markkinointitarkoitukseen.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää rekisteröityjen nimen ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esim. WWW-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn työnantajalta ja julkisista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika

Tietoja käytetään markkinointiin kunnes rekisteröity pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Tietosuojaseloste tapahtumiin osallistujien rekisteri

Rekisterin nimi

Tapahtumiin osallistujien rekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Y-tunnus 0221867-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimistosihteeri, 040 840 9002, info@hautaustoimistojenliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tapahtumiin ilmoittautumisen mahdollistamiseksi sekä tarpeellisten tarjoilujen, matkojen ja muiden palveluiden järjestämiseksi. Käsittelyperusteena on sopimus sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antama suostumus ruoka-aineallergioiden ja muihin tapahtumaan liittyvien tarvittavien erityisten henkilötietoryhmien käsittelyyn.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Rekisterissä voidaan käsitellä tapahtumaan ilmoittautuneen henkilöiden nimeä, yhteystietoja, syntymäaikaa tai henkilötunnusta ja muita tapahtumaan liittyviä tarpeellisia tietoja. Rekisteröity voi itse antaa ilmoittautumisen yhteydessä tietoja allergioista tai muihin tapahtuman järjestämiseen liittyvistä terveystiedoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ilmoittautuneiden voidaan luovuttaa tapahtuman järjestämiseen liittyville kumppaneille kuten kuljetus-, tarjoilu- ja majoituspalveluita tarjoaville tahoille.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen säilytysaika

Tapahtumaan ilmoittautuneiden tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.